Privacy policy and GDPR

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” informujemy, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SPN Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, z którą można się skontaktować:

a. Pisemnie kierując korespondencję pod adres: SPN Logistics sp. z o.o. ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno
b. Telefonicznie pod nr. tel: +48 22 716 56 30
c. E-mailowo pod adresem: office@spnlogistics.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. Zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
b. Jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń, przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania), zapobiegania oszustwom, – zapisywania informacji w plikach cookies.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – w zależności, który z powyższych okresów jest dłuższy.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zlecenia usługi.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
d) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.